Ghi nhớ Quên mật khẩu
Live Match


AOE 1 AOE 2
Chi Tiết
AV + YUGI SKYRED
3 2
Trận 1 (Carthaginian)(Macedonian)(Shang)(Palmyran) (Shang)(Yamato)(Greek)(Babylonian)
Trận 2 (Sumerian)(Shang)(Persian)(Palmyran) (Babylonian)(Sumerian)(Phoenician)(Choson)
Trận 3 (Hittite)(Sumerian)(Yamato)(Macedonian) (Assyrian)(Phoenician)(Persian)(Persian)
Trận 4 (Egyptian)(Egyptian)(Choson)(Palmyran) (Egyptian)(Minoan)(Phoenician)(Palmyran)
Trận 5 (Greek)(Shang)(Yamato)(Choson) (Greek)(Greek)(Roman)(Carthaginian)
2 1
Trận 1 (Sumerian)(Palmyran)(Palmyran)(Sumerian) (Choson)(Choson)(Greek)(Carthaginian)
Trận 2 (Hittite)(Sumerian)(Roman)(Yamato) (Egyptian)(Phoenician)(Phoenician)(Sumerian)
Trận 3 (Persian)(Hittite)(Yamato)(Sumerian) (Phoenician)(Phoenician)(Carthaginian)(Persian)
Comment Facebook